เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 

วันที่   26 สิงหาคม  2557
วันนี้สังเกตการสอนพิธีเช้าของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จิตศึกษาโดยครูฝน  กิจกรรมนักล่า ครูเตรียมเด็กนั่งเป็นวงกลมยืนขึ้นหันหน้าออกนอกวง ครูเล่าเรื่องนักฆ่า นำกระบองไปแตะเพื่อน แล้วเพื่อนไปแตะคนอื่น คนสุดท้ายเป็นนักฆ่าตามหาผู้ล่าเมื่อหาเจอ ให้เริ่มเล่นใหม่  แต่ถ้าไม่ใช่คนที่ถูกแตะจะตีนักฆ่า ถ้าใช่ เริ่มเล่นใหม่ 
ชั่วโมงที่ การสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยครูยิ้ม ในชั่วโมงนี้ การเขียนตามคำบอกเป็นรายกลุ่ม แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 แถวที่เท่ากัน ครูให้กระดาษ และสี ให้นักเรียนแถวหน้าเขียนคำที่ 1 เมื่อเขียนเสร็จให้มาต่อข้างหลัง นักเรียนเปลี่ยนกันเขียนจนครบจำนวนคำที่ครูกำหนดให้ หลังจากนั้นครูนำกระดาษที่เขียนมาให้แต่ละกลุ่มตรวจแก้ไขคำผิด โดยเปิดหนังสือดูคำที่เขียนผิดแก้ไขให้ถูกต้อง  ครูตรวจการเขียนคำตามคำบอกของนักเรียน  นำผลงานไปติดบอร์ดแสดงผลงานการ
               สิ่งที่เราจะนำไปปรับใช้ด้านการเรียนการสอน
1.             แนวทางการสอนจิตศึกษา  Body Scan ของแต่ละชั้น แต่ละวัน จะไม่เหมือนกัน               ตลอดจน
2.             การสอน PBL ที่เห็นขั้นตอนชัดเจนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 -10
3.             เทคนิคการสอนภาษาไทย  อังกฤษ คณิตศาสตร์ที่เริ่มจากสื่อใกล้ตัวนักเรียน
4.             การใช้คำถามที่กระตุ้นให้อยากรู้อยากเรียน
5.             ผลงานของนักเรียนสื่อถึงความเข้าใจที่ชัดเจน
6.             การทำงานของครูโรงเรียนลำปลายมาศ ที่ทุ่มเทสุดตัวเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก โดย              เฉพาะการเตรียมการสอนที่ดีมาก ควรนำไปเป็นตัวอย่าง
7.             การร่วมมือของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน
         สิ่งที่ต้องการพัฒนาที่โรงเรียน  การสอน PBL  ที่ประสบผลสำเร็จ  นักเรียนได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

                                                            


วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557            วันที่  25 สิงหาคม  2557


            สรุปกิจกรรมเช้าวันนี้ ได้สังเกตการสอนจิตศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยครูหนัน   ในชั่วโมงนี้กิจกรรม “ เป่ายางเข้าบ้าน”  อุปกรณ์ ยางรัด  ไม้ไอศกรีม   ครูเตรียมเด็กด้วยการ   เบรนยิม  
ครูนำไม้ไอศกรีม วางต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่สูงหลายชั้นด้วยการใช้ไมหลายอัน เพื่อสามารถเป่ายางให้เข้าไปอยู่ข้างในได้ ครูแจกยางรัดให้นักเรียนเป่า โดยเชิญนักเรียนเป่าทีละคนและทีละหลายคน จนหมดทุกคน
            ชั่วโมงแรก สังเกตการสอนภาษาอังกฤษด้วยการใช้ แท็บเลต โดยครูยิ้ม  นักเรียนจับคู่กันต่อแท็บเลต 1 เครื่อง ให้จับคู่ตัวอักษร เป็นคำศัพท์ เช่น  A-A  เป็น Ant มีภาพให้เห็น จนครบทุกตัว นักเรียนฝึกร้องเพลง กิจกรรมนี้ นักเรียนสนใจและสนุกสนาน 


                 ภาคบ่าย ครูกลอย ครูฟ้า ครูป้อม  เติมเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ ให้ผู้เข้าอบรมด้วยกิจกรรมฝึกคิดลองสมองหลังจากทานข้าวมาใหม่ๆ หลายกิจกรรม ได้ข้อคิด การสอนคณิต เริ่มจากสื่อของจริง รูปธรรม นามธรรม  สอนคณิตเพื่อ
                           1. แก้ปัญหา
                           2. ให้เหตุผล
                           3. เชื่อมโยง
                           4. มองเห็นภาพ
                           5. สื่อสาร
                           6. คิดสร้างสรรค์และให้เหตุผล
                  ตัวเองไม่ได้สอนคณิตศาสตร์ คิดอะไรไม่ออก สมองช้ามาก  ต่อไปควรฝึกสมองให้คล่องกว่านี้
       
                   ครูใหญ่ เพิ่มเติม เรื่องการสอนคณิตและตอบปัญหาของผู้เข้าอบรมวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 


     วันที่ 24 สิงหาคม 2557
                                     
                      วันนี้เข้าร่วมพิธีถอดบทเรียน กับครูณี  ครูนำ้ผึ้ง
                      กิจกรรมจิตศึกษา ส่งเทียน  โดยครูกุ้ง เป็นผู้นำกิจกรรมส่งเทียน ให้ผู้เข้ารับการอบรมนั่งเป็นวงกลมขณะส่งเทียน ให้นึกและพูด บอกความรักต่อใคร เช่น รักผู้เข้าอบรม ฯลฯ หลังจากนั้น ให้แสดงความรักและความรู้สึกดีๆต่อผู้เข้าอบรมทีละคนโดยวิธีไหว้แบมือส่งความรู้สึกดี กิจกรรมนี้เรียกนํ้าตาไปหลายคน เพราะขณะพูดเราจะส่งสิ่งดีๆให้กันพร้อมไออุ่นจากออ้อมกอด
                       กิจกรรมต่อบอล์ก โดยมีบอล์ก จำนวน 2 ชุดให้นั่งหลังชนกันคนหนึ่งเป็นคนพูดอีกคนหนึ่งเป็นคนต่อ คนพูดก็ต่อไปด้วยและอธิบายวิธีต่อจนบอล์กหมด แล้วนำทั้ง 2 ชุดเปรียบเทียบกันถ้าเหมือนกันแสดงว่าถูกต้อง
                       สิ่งท่ี่ได้ ในกิจกรรมนี้คือ การวางแผน การสื่อสารและรับสาร ฝึกการคิด
                       หลังจากนั้น ครูณีให้กระดาษเขียน  ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ที่ได้จากการเข้ารับ
การอบรม และเขียนความรู้สึกที่ได้รับจากการอบรม                       บ่ายวันนี้ครูอ้อนพบผู้เข้าอบรม โดยให้แต่ละคนเล่า เห็นอะไรและคิดอย่างไร เป็นการพูดคุยสิ่งที่ได้พบ ได้เห็นในช่วงการอบรม ผู้เข้าอบรมแต่ละคนพูดแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆจนครบทุกคน ครูอ้อนฝาก ให้สร้างสนามในสมองว่าจะทำอะไร
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557วันที่ 22 สิงหาคม 2557
            
                      กิจกรรมเช้าวันนี้ได้สอนจิตศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยครูเตรียมกระดาษที่วาดรูปวงกลมไว้ ให้นักเรียนสร้างสรรค์ภาพลงในพื้นที่วงกลมตามจินตนาของตนเอง พร้อมเขียนบรรยายความรู้สึก ให้เวลานักเรียนทำกิจกรรม  หลังจากนั้นให้นักเรียนนำเสนอผลงาน แต่ไม่ได้เสนอทุกคนแต่จะขอไปอ่านและให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงาม  กิจกรรมนี้นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สนใจและตั้งใจทำ สังเกตจากการวาดภาพ และเขียนบรรยายความรู้สึก
                     
             ปัญหาในการสอน
1.    คำสั่งของครูไม่ชัดเจนนักเรียนบางคนสงสัย                                                        
2.     ครูพูดเร็วเกินไปเด็กฟังไม่ทัน  
3.     นักเรียนเคยชินกับการนำเสนองานทุกคน จึงมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่เสนองานเรียงทีละทุกคน (แต่ได้แจ้งแล้วจะขอผลงานกลับไปอ่านหลังจากนักเรียนระบายสีเสร็จ)     
                              4.   ยังไม่คล่องกับกิจกรรมเบรนยิม ต้องได้การฝึกฝนให้มากว่านี้  

            วันนี้ ครูณี ครูแป้ง และครูยิ้ม ได้มาให้ความรู้ และสนทนาปัญหาที่พบ ได้รับความกระจ่างจากครูแป้งเรื่องการนำสิ่งที่นักเรียนอยากรู้มาหลอมรวม  ลำดับความต้องการของนักเรียน  ทำปฏิทินราย Week                  


วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

    
วันที่ 21 สิงหาคม 2557


            เช้าวันนี้ สังเกตการสอนจิตศึกษา โยคะ โดย ครูเอ๋  ในชั้นประถมศึกษาปี่ที่
ครูเอ๋ เตรียมเด็กนั่งเป็นวงกลม สนทนาการเรียนโยคะ ประโยชน์ของการเรียนโยคะที่มีผลต่อร่างกาย โดยให้นักเรียนทำไปพร้อมๆกับครู ในท่าที่ไม่ยากซึ่งเด็กเคยทำมาบ้างแล้ว เด็กๆสนใจ แต่ยังมีบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ หลังจากนั้นครูเอ๋ ทำท่ายากขึ้น โดยให้นอนหงายยกขาโน้มขาไปข้างหน้า ท่านี้สังเกตเห็นว่านักเรียนทำไม่ได้ ครูเอ๋ สาธิตให้ดู แล้วให้นักเรียนลองทำ เป็นท่าที่สร้างความวุ่นวายให้นักเรียน พอสมควร แต่ส่วนมากนักเรียนจะทำได้ ครูยิ้มเพิ่มเติม โดยให้นอนผ่อนคลายสักครู่ นักเรียนเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไป 


          กลับจากการสังเกตการสอนจิตศึกษาปอหกแล้ว กลับเข้าห้องทำงานเตรียมการสอนจิตศึกษา ของตนเองโดยวาดรูปลงสี ในวงกลม  ต้องขอบคุณ ครูอั๋นที่วาดป่าไม้ที่สวยงามให้ ได้คำแนะนำในการลงสีภาพที่สวยสดเป็นผลงานที่ปรากฎในรูป

ในชั่วโมงที่ 3  สังเกตการสอนคณิตศาสตร์ชั้นปอสี่ ห้องครูฝน ในชั่วโมงนี้เป็นการสอนเศษส่วน ครูฝนให้กระดาษวาดตารางส่วนสิบ  ตามโจทย์ที่ครูกำหนด จากการสอบถามครูผู้สอน การใช้สื่อเริ่มจากของจริง และสื่อใกล้ตัว เช่นการสอนเศษส่วนจะใช้ดินน้ำมันผ่าเป็นส่วนให้นักเรียนเห็น และปฏิบัติ  
ครูยิ้ม ครูแป้ง และครูสังข์ พบปะผู้เข้าร่วมอบรม สอบถาม การสอนจิตศึกษา ของครูที่สอนไปแล้วให้ข้อแนะนำเช่นการสอนภาษาไทย ใน 1 ปี หาวรรณกรรมมาเรียน 4 เรื่อง ( นิทาน นิทานนานาชาติ  วรรณกรรมแปล )      ใน Q2 เรียนวรรณกรรมไทย Q3 ในชั้น ป.6 เรียนวรรณคดีไทย พระอภัยมณี  รามเกียรติ์   การสอนอังกฤษ ใช้วรรณกรรม นิทาน เพลง            
 เทคนิคการพานักเรียนอ่าน
 - ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง เช่นครูถือหนังสือให้นักเรียนเห็น เล่าเรื่องเล็กน้อยอยากรู้ให้ไปหาอ่านจากห้องสมุด                - พานักเรียนเข้าห้องสมุดในชั่วโมงจิตศึกษา            

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557วันที่ 20 สิงหาคม 2557
           

            วันนี้หลังเคารพธงชาติ  ได้สังเกตการการเล่นวิ่งเปรี้ยวของ พี่ปอหนึ่ง และพี่อนุบาลหนึ่ง ที่สนามวอลเลย์บอล ทั้งนักเรียนและครูสนุกสนาน นักเรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้น ร่วมกิจกรรม
            ครูใหญ่ ครูต๋อย และครูภร เข้าร่วมการวิพากษ์ ปฏิทินและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมโดยครูเอ๋ นำเสนอเป็นคนแรก  ครูอั๋นนำเสนอเป็นคนต่อไป    ครูใหญ่เสนอแนะ  ปรับบางส่วน    ครูกุ้ง และตามด้วยครูประเสริฐ  ให้ครูทุกคนร่วมด้วยช่วยวิพากย์ 
            ก่อนรับประทานอาหารเที่ยง ครูภร ให้ คิดกิจกรรมจิตศึกษา  เพื่อจะนำไปใช้สอนจริงโดยเลือกชั้นที่จะสอน


ภาระงานในวันนี้กิจกรรมจิตศึกษา

กิจกรรม     “จินตนาการด้วยวงกลม”
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
วัสดุ/สื่อ/ อุปกรณ์ : กระดาษที่มีรูปวงกลม   สี   ดินสอ
เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ ส่งเสริมจินตนาการและความคิด
การดำเนินกิจกรรม :
          1. นักเรียนนั่งเป็นรูปวงกลม  ทำเบรนยิม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมมือทั้ง 2  แตะศีรษะนับ แตะไหล่นับ 2   แตะขานับ แตะขานับ แต่ไหล่นับ 5 แตะศีรษะ นับ ทำซ้ำท่าเดิม  5 ครั้ง
          2.    แจกกระดาษที่มีรูปวงกลม สี ให้นักเรียน โดยวิธีส่งต่อกัน ซึ่งก่อนที่จะรับทุกคนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนจนได้กระดาษครบทุกคน
          3.    นักเรียนนำพี่วงกลมไปตกแต่งเป็นภาพที่ประทับใจ ระบายสี ตั้งชื่อ เขียนบรรยายความรู้สึก
          4.   นักเรียนนำเสนอภาพที่ตนเองวาด เป็นภาพอะไร ทำไมถึงวาดภาพนี้
          5.   ครูถามนักเรียนว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง นักเรียนตอบคำถาม ครูสนทนาสิ่งที่ได้เรียนรู้
 นักเรียนขอบคุณครูและเพื่อน
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมวันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

  วันที่ 19 สิงหาคม 2557
 วันนี้ได้มีโอกาสสังเกตพิธีเช้า จิตศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
            กิจกรรมส่งยางรัดด้วยไม้ไอศกรีม นักเรียนนั่งเป็นวงกลมนักเรียนรับไม้ไอศกรีม ครูส่งยางรัดให้นักเรียนรับ-ส่งไปรอบๆวงและ เพิ่มจำนวนยางรัดมากขึ้น  หลังจากนั้นครูเชิญพี่ปอหนึ่งแต่ละคนนำไม้ไอศกรีมวางต่อกันในวงกลม จนครบทุกคน  หลังจากนั้นให้สังเกตว่าได้เป็นรูปอะไร นักเรียนยกมือแสดงความคิดเห็น
สิ่งที่สังเกตเห็น ขณะส่งยางรัดด้วยไม้ไอศกรีม พี่ปอหนึ่งมีสมาธิมาก แต่ละคนจ้องที่ยางรัด และการนำไม้ไอศกรีมวางต่อจากเพื่อนภาพจะออกมาเป็นอย่างไร นักเรียนใจจดจ่อกับภาพที่อยู่กลางวงว่าภาพที่ได้จะเป็นรูปอะไร   

ชั่วโมงที่ 1  สังเกตการสอนภาษาไทยพี่ปอสาม โดยครูหนัน      วันนี้กิจกรรมเขียนคำศัพท์ตามคำบอก จากวรรณกรรมที่นักเรียนอ่าน  จำนวน 20 คำ    หลังจากนั้นตรวจคำตอบบนกระดานด้วยวิธีสะกดคำ แล้วให้นักเรียนเลือกคำไปแต่งประโยค หรือแต่งนิทาน ที่มีคำเชื่อม  
                            ชั่วโมงที่ สังเกตการสอนภาษาไทยพี่ปอสี่  โดยครูยิ้ม   กิจกรรมในวันนี้สนทนาชื่อตัวละครในเรื่องนักเรียนแสดงความคิดเห็นด้วยคำถามที่ชวนคิด จากเรื่องสายลมกับทุ่งหญ้า  ครูแจกหนังสือและกระดาษให้นักเรียนแต่นักเรียนต้องตอบคำถามของครูก่อน  ให้นักเรียนค้นหา    1.ชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ   2.อารมณ์ ความรู้สึก  3. กิริยา ท่าทาง  4. คำที่มีความหมายเหมือนกัน  5. อิสระ  กำหนดเวลาให้นักเรียนค้นคว้าและออกแบบการเขียนเอง ส่งครูแล้วนำไปเขียนลงในสมุด วันนี้ครูยิ้มแถมการบ้านให้ไปถามพ่อแม่ ความหมาย ความแตกต่างของคำว่า  ”เชียง” ทิด” จาน” มาสนทนาในวันพรุ่งนี้