เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557วันที่ 20 สิงหาคม 2557
           

            วันนี้หลังเคารพธงชาติ  ได้สังเกตการการเล่นวิ่งเปรี้ยวของ พี่ปอหนึ่ง และพี่อนุบาลหนึ่ง ที่สนามวอลเลย์บอล ทั้งนักเรียนและครูสนุกสนาน นักเรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้น ร่วมกิจกรรม
            ครูใหญ่ ครูต๋อย และครูภร เข้าร่วมการวิพากษ์ ปฏิทินและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมโดยครูเอ๋ นำเสนอเป็นคนแรก  ครูอั๋นนำเสนอเป็นคนต่อไป    ครูใหญ่เสนอแนะ  ปรับบางส่วน    ครูกุ้ง และตามด้วยครูประเสริฐ  ให้ครูทุกคนร่วมด้วยช่วยวิพากย์ 
            ก่อนรับประทานอาหารเที่ยง ครูภร ให้ คิดกิจกรรมจิตศึกษา  เพื่อจะนำไปใช้สอนจริงโดยเลือกชั้นที่จะสอน


ภาระงานในวันนี้กิจกรรมจิตศึกษา

กิจกรรม     “จินตนาการด้วยวงกลม”
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
วัสดุ/สื่อ/ อุปกรณ์ : กระดาษที่มีรูปวงกลม   สี   ดินสอ
เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ ส่งเสริมจินตนาการและความคิด
การดำเนินกิจกรรม :
          1. นักเรียนนั่งเป็นรูปวงกลม  ทำเบรนยิม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมมือทั้ง 2  แตะศีรษะนับ แตะไหล่นับ 2   แตะขานับ แตะขานับ แต่ไหล่นับ 5 แตะศีรษะ นับ ทำซ้ำท่าเดิม  5 ครั้ง
          2.    แจกกระดาษที่มีรูปวงกลม สี ให้นักเรียน โดยวิธีส่งต่อกัน ซึ่งก่อนที่จะรับทุกคนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนจนได้กระดาษครบทุกคน
          3.    นักเรียนนำพี่วงกลมไปตกแต่งเป็นภาพที่ประทับใจ ระบายสี ตั้งชื่อ เขียนบรรยายความรู้สึก
          4.   นักเรียนนำเสนอภาพที่ตนเองวาด เป็นภาพอะไร ทำไมถึงวาดภาพนี้
          5.   ครูถามนักเรียนว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง นักเรียนตอบคำถาม ครูสนทนาสิ่งที่ได้เรียนรู้
 นักเรียนขอบคุณครูและเพื่อน
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น