เป้าหมายหลัก

Week3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดน่าน

Week
Input
Process
Output
Outcome
3


โจทย์
Key Questions
นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้โครงงานใน Quarter นี้อย่างไร
เครื่องมือ
Brainstoms:
-การทำปฏิทินการเรียนรู้ Quarter ที่ 2
Mind Mapping : ก่อนการเรียนรู้
Walk Thinking: ปฏิทินการเรียนรู้
Show and share: นำเสนอชิ้นงาน

ชง :
-ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนประวัติความเป็นมาของจังหวัดน่าน เช่น   ความเป็นมา ที่มาของชื่อเมือง ผู้นำ การตั้งถิ่นฐาน ประชากร
เชื่อม :
- นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองน่าน         ( ความเป็นมา บุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ )
-นักเรียน Show and share แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนศึกษาให้ครูและเพื่อนฟัง
ใช้ :
- นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง(ความเป็นมา บุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ)
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม นำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองน่าน ( ความเป็นมา บุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ )ถ่ายทอดองค์ความรู้ลงชิ้นงานในรูปแบบ  - Mind Mapping
 –ชาร์ตความรู้
 –นิทาน
การแสดงบทบาทสมมุติ

ชิ้นงาน
-ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประวัติเมืองน่าน       - ความเป็นมา           -บุคคลสำคัญ        สถานที่สำคัญ
-Mind Mapping/ สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
-สรุปสิ่งที่เรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
--Mind Mapping 
 -ชาร์ตความรู้
-นิทาน
- การแสดงบทบาทสมมุติ
ความรู้ :
-รู้ประวัติความเป็นมา ที่มา การตั้งถิ่นฐานของจังหวัดน่าน
 ทักษะ: ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ทักษะการคิด:
-การคิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร: อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำอย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
-การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ:
-มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนมีความรับผิดชอบ
อดทนเอาใจใส่ในการทำงาน
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองโดยปราศจากอคติ
-กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น