เป้าหมายหลัก

Main

ภูมิหลัง :  
               จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ เดิมการดำรงชีวิตพึ่งพาธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ การดำรงชีวิตที่เรียบง่ายอยู่อย่างพอเพียง และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ในปัจจุบันยุคโลกาภิวัฒน์ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม  สังคม วิถีชีวิต ตลอดจนการดำรงชีวิตจึงเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และสภาพแวดล้อม ดังนั้นควรร่วมมืออนุรักษ์วัฒนธรรมสังคม วิถีชีวิต ตลอดจนการดำรงชีวิต 


Mind Mapping                                                               ปฏิทินการเรียนรู้  PBL ‘’ มหัศจรรย์นครน่านบ้านเรา ’’
Quanter  2  ปีการศึกษา  2557

สัปดาห์ที่
สาระสำคัญ  ( เป้าหมายหลัก )
เนื้อหา  /  กิจกรรม
ภาระงาน  /  ชิ้นงาน
สื่อ  /  แหล่งเรียนรู้
1
สร้างฉันทะในการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจ Key  Question
นักเรียนอยากรู้อะไรในสัปดาห์นี้
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้
- นักเรียนจะนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
-  ดูคลิปวีดีโอ  เรื่อง  ความอุดมสมบูรณ์ ความแห้งแล้ง
-  ดูคลิปตำนานเมืองน่าน สมัยเมืองล่างวรนคร  สมัยล้านนา  สมัยรัตนโกสินทร์
วาดภาพนครน่านตามจินตนาการ
เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
วาดภาพและเขียนและเขียนความประทับใจจากสิ่งที่เห็นในคลิป
เขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
คลิปความแห้งแล้งความอุดมสมบูรณ์
คลิปตำนานเมืองน่าน
อุปกรณ์เครื่องเขียน
2
กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อโครงงาน
เลือกหัวข้อ

เขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากรู้เรียนรู้

ทำปฏิทินการเรียนรู้

  Key  Question

- นักเรียนเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่ได้ศึกษา
-นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรใน Quanter  นี้
-ทำไมถึงอยากเรียนรู้

-นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้าง ในประเทศไทยและจังหวัดน่าน
เลือกหัวข้อโครงงาน โดยใช้เครื่องมือ    Think pair share /Blackboard  Share
เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับจังหวัดน่าน                                 
ทำปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์

- เขียน Mind  Mapping  ก่อนการเรียนรู้

-  สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-เขียนสิ่งที่รู้แล้ว  และ  สิ่งที่อยากรู้                 
- เขียนปฏิทินการเรียนรู้
-  เขียน-Mind  Mapping  
- เขียนสรุปการเรียนรู้สัปดาห์

- บรรยากาศในห้องเรียน
- กระดาษบลู๊ฟ

- อุปกรณ์เครื่องเขียน
3
การวางแผนการเรียนรู้       รายสัปดาห์

Key  Question
นักเรียนเห็นอะไรในคลิปประวัติความเป็นมา
 -  ทำไมถึงอยากเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
- ดูคลิปประวัติความเป็นมาของเมืองน่านแต่ละยุคสมัย
สมัยเมืองล่างวรนคร  สมัยล้านนา  สมัยรัตนโกสินทร์
นักเรียนเขียนสิ่งที่ได้จากการดูคลิปประวัติความเป็นมาของเมืองน่าน
- นักเรียนนำสิ่งที่อยากรู้วางแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- Mind  Mapping สรุปเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเมืองน่าน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- อินเตอร์เน็ต/คลิป
- ห้องสมุด

- หนังสือ

- ป้ายนิเทศ

- อุปกรณ์เครื่องเขียน

- กระดาษ
4
ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  อาณาเขต
Key  Question  
-   อะไรที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
ดูคลิปความแห้งแล้งของจังหวัดน่าน 
แบ่งกลุ่มนักเรียนสืบค้น  หัวข้อ ลักษณะภูมิประเทศ   ภูมิอากาศ   อาณาเขต    
นักเรียนรายงาน  ความคืบหน้าของการทำงาน
และปัญหาที่พบระหว่างลงมือปฏิบัติ
นักเรียน  show and shareนำเสนอผลงาน
ของกลุ่มตนเองให้ครูและเพื่อนๆ ฟัง
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- Mind  Mapping สรุปเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเมืองน่าน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- อินเตอร์เน็ต/คลิป
ห้องสมุด
- หนังสือ

- ป้ายนิเทศ

- อุปกรณ์เครื่องเขียน

- กระดาษ
5
- ประชากร เชื้อชาติ  ไทยวน ไทลื้อ ไทพวน ไทเขิน ไทใหญ่  และชาวเขา เผ่าต่างๆ                           
-วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต  เช่นการแต่งกาย อาหาร  ภาษาของแต่ละท้องถิ่น Key Question
นักเรียนจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและยอมรับความแตกต่างทางประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละสังคมได้อย่างไร
- นักเรียนดูคลิปประชากรในจังหวัดน่าน แต่ละชนละชนเผ่า
-นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดูคลิป
- นักเรียนแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลประชากร ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การดำเนินชีวิต 
- นักเรียน  show and share นำเสนอผลงานของตนเองให้ครูและเพื่อนๆฟัง
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ข้อมูลจากการค้นคว้า
- Mind  Mapping

- การนำเสนอ

- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- คลิป
- ห้องสมุด

- อินเตอร์เน็ต

- อุปกรณ์เครื่องเขียน

- กระดาษ
6
-ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน     
- ประเพณี  ศาสนา   Key Question
- นักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ดูคลิปโบราณสถานที่สำคัญ   และประเพณีที่สำคัญ ในจังหวัดน่าน   
แบ่งกลุ่มนักเรียน จับฉลากศึกษาข้อมูล สืบค้นเกี่ยวกับศิลปวัฒน-ธรรม โบราณสถาน ประเพณี  ศาสนา ความเชื่อ 
- เขียนสรุปองค์ความรู้เป็น  Mind  Mapping/นิทาน/ละคร
- ข้อมูลจากการค้นคว้า
- Mind  Mapping
- การนำเสนอ

- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- คลิป
- อินเตอร์เน็ต

- สื่อของจริง

- อุปกรณ์เครื่องเขียน

- กระดาษ
7
ศิลปะพื้นบ้าน ค่าว จ๊อย ซอ   การฟ้อนแง้น    อาหารพื้นบ้าน 
Key Question
-นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรที่จะอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน                   
ดูคลิปเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านเช่น การซอ  อาหารพื้นบ้าน                              
- แบ่งกลุ่มนักเรียนสืบค้นข้อมูล ศิลปะพื้นบ้าน เช่น ค่าว   ซอ  ฟ้อนแง้น อาหารพื้นบ้าน  
- สรุปการสืบค้นเป็น   Mind Mapping/นิทาน  / การแสดง                         
- ข้อมูลจากการค้นคว้า  
- Mind  Mapping
- การนำเสนอ

- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- คลิป
- อินเตอร์เน็ต

- สื่อของจริง

- อุปกรณ์เครื่องเขียน
- กระดาษ
8
อาหารพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่นในจังหวัดน่าน
Key Question 
- นักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน
- นักเรียนดูคลิปอาหารของแต่ละภาค       
- นักเรียนดูคลิปอาหารแต่ละชนิดของภาคเหนือ และของจังหวัดน่าน
- แบ่งกลุ่มนักเรียนสืบค้น อาหารพื้นบ้านแต่ละชนิด
- นักเรียนเลือกทำอาหารพื้นบ้านแต่ละชนิด
สรุปขั้นตอนการทำอาหารเป็น Mind Mapping
- เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป
- Mind  mapping

- สรุปรายสัปดาห์
- คลิป
- อินเตอร์เน็ต

- สื่อของจริง

- อุปกรณ์เครื่องเขียน
- กระดาษ
9
- การประกอบอาชีพ  ที่มาของรายได้ประชากร    การคมนาคม ทรัพยากร
Key Question
นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรไม่ให้สภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกทำลาย
- นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับอาชีพของแต่ละชุมชน
- แบ่งกลุ่มนักเรียน  สืบค้นอาชีพ การคมนาคม พืชเศรษฐกิจ รายได้ และทรัพยากร  
- นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสืบค้น  โดย  Mind mapping สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ข้อมูลจากการค้นคว้า
- Mind  Mapping
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- คลิป
- อินเตอร์เน็ต
สื่อของจริง

- อุปกรณ์เครื่องเขียน

- กระดาษ
10
จังหวัดน่านใน 
อนาคต                      
Key Question
- ในอนาคตนักเรียนอยากให้จังหวัดน่านเป็นอย่างไร                
 - นักเรียนจะนำเสนอเกี่ยวกับจังหวัดน่านผ่านวิธีการใดใน Quarterนี้ให้ทุกคนได้รับรู้     
นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการ/แต่งนิทาน สิ่งที่ต้องการให้จังหวัดน่านเป็น พร้อม Show and share แลกเปลี่ยนให้ครูและเพื่อนๆดูและฟัง
 - ระดมสมองแสดงความคิดเห็นเพื่อออกแบบการแสดงสรุปองค์ความรู้  
สรุปองค์ความรู้หลังเรียนเป็น  Mind  Mapping
-เขียนสิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
ภาพวาดจินตนาการ เขียนสิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่อเติมเติม  สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ อุปกรณ์เครื่องเขียนกระดาษ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น