เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

3 สิงหาคม 2557

วันที่ 3 สิงหาคม 2557
         วันอาทิตย์ทำกิจวัตร ประจำวัน รับประทานอาหารเช้าด้วยแกงเปอะห่อไม้ ผัดกบ และนำ้พริกที่แสนอร่อย  ภาระงานวันนี้ให้ทำ PBL หน่วยการเรียน เดิมชั้น ป.4 ตั้งชื่อ มหัศจรรย์โลกน่ารู้ เขียนภูมิหลัง เป้าหมายกว้างเกินไปจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "มหัศจรรย์นครน่านบ้านเรา " 

ภาระงาน

หน่วยการเรียนรู้ PBL   :  มหัศจรรย์นครน่านบ้านเรา

เป้าหมาย
                                   
              1. อธิบายสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
              2. อธิบายการเกิดภัยธรรมชาติและผลกระทบต่อมนุนย์
              3. เข้าใจสภาพภูมิศาสตร์   ประวัติศาสตร์  ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรมใน    
                     4. เข้าใจผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบต่อ จังหวัด  ประเทศ
              5. วิเคราะห์สาเหตุปัจจัยในการเกิดปัญหา และแนวทางแก้ไข
                                 
                            
ภูมิหลัง :  
               จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ เดิมการดำรงชีวิตพึ่งพาธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ การดำรงชีวิตที่เรียบง่ายอยู่อย่างพอเพียง และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ในปัจจุบันยุคโลกาภิวัฒน์ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม  สังคม วิถีชีวิต ตลอดจนการดำรงชีวิตจึงเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และสภาพแวดล้อม ดังนั้นควรร่วมมืออนุรักษ์วัฒนธรรมสังคม วิถีชีวิต ตลอดจนการดำรงชีวิต 


คำถามสำคัญ  :  สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม ประเพณีวัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง และจะมีวิธีป้องกันหรือรณรงค์อย่างไร
                        
                       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น