เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

  วันที่ 19 สิงหาคม 2557
 วันนี้ได้มีโอกาสสังเกตพิธีเช้า จิตศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
            กิจกรรมส่งยางรัดด้วยไม้ไอศกรีม นักเรียนนั่งเป็นวงกลมนักเรียนรับไม้ไอศกรีม ครูส่งยางรัดให้นักเรียนรับ-ส่งไปรอบๆวงและ เพิ่มจำนวนยางรัดมากขึ้น  หลังจากนั้นครูเชิญพี่ปอหนึ่งแต่ละคนนำไม้ไอศกรีมวางต่อกันในวงกลม จนครบทุกคน  หลังจากนั้นให้สังเกตว่าได้เป็นรูปอะไร นักเรียนยกมือแสดงความคิดเห็น
สิ่งที่สังเกตเห็น ขณะส่งยางรัดด้วยไม้ไอศกรีม พี่ปอหนึ่งมีสมาธิมาก แต่ละคนจ้องที่ยางรัด และการนำไม้ไอศกรีมวางต่อจากเพื่อนภาพจะออกมาเป็นอย่างไร นักเรียนใจจดจ่อกับภาพที่อยู่กลางวงว่าภาพที่ได้จะเป็นรูปอะไร   

ชั่วโมงที่ 1  สังเกตการสอนภาษาไทยพี่ปอสาม โดยครูหนัน      วันนี้กิจกรรมเขียนคำศัพท์ตามคำบอก จากวรรณกรรมที่นักเรียนอ่าน  จำนวน 20 คำ    หลังจากนั้นตรวจคำตอบบนกระดานด้วยวิธีสะกดคำ แล้วให้นักเรียนเลือกคำไปแต่งประโยค หรือแต่งนิทาน ที่มีคำเชื่อม  
                            ชั่วโมงที่ สังเกตการสอนภาษาไทยพี่ปอสี่  โดยครูยิ้ม   กิจกรรมในวันนี้สนทนาชื่อตัวละครในเรื่องนักเรียนแสดงความคิดเห็นด้วยคำถามที่ชวนคิด จากเรื่องสายลมกับทุ่งหญ้า  ครูแจกหนังสือและกระดาษให้นักเรียนแต่นักเรียนต้องตอบคำถามของครูก่อน  ให้นักเรียนค้นหา    1.ชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ   2.อารมณ์ ความรู้สึก  3. กิริยา ท่าทาง  4. คำที่มีความหมายเหมือนกัน  5. อิสระ  กำหนดเวลาให้นักเรียนค้นคว้าและออกแบบการเขียนเอง ส่งครูแล้วนำไปเขียนลงในสมุด วันนี้ครูยิ้มแถมการบ้านให้ไปถามพ่อแม่ ความหมาย ความแตกต่างของคำว่า  ”เชียง” ทิด” จาน” มาสนทนาในวันพรุ่งนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น