เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 12 สิงหาคม 2557

สรุปความรู้จากการเข้าร่วมประชุม
              เข้าร่วมประชุมครูใหญ่และคณะครูโรงเรียนลำปลายมาศ โดยครูใหญ่ให้ครูที่ได้อ่านหนังสือวรรณกรรมแล้วนำเสนอเรื่องที่อ่าน วันนี้ครูสังข์ ได้เสนอเรื่อง โจนาธาน ในเรื่องเกี่ยวกับนกนางนวลที่มีการบินและความคิดที่แตกต่างจากนกตัวอื่นแต่สามารถหาอาหารได้ และสามารถเปลี่ยนความคิดของนกตังอื่นๆได้
             ได้ความคิดว่า ไม่จำเป็นต้องบังคับให้นักเรียนทำตามความคิดของครู นักเรียนมีความคิดแตกต่างจากครูแต่อยู่ในเรื่อง หรือแนวเดียวกันสามารถเข้าใจและถ่ายทอดได้
             แบ่งกลุ่มย่อย ช่วยกันแสดงความคิดเห็นจากเอกสารที่แจก เรื่อง"การอ่านกับการพัฒนาสมอง"
สรุปได้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ควรเริ่มจากเด็กเล็กเป็นการปูพื้นฐานแรกเริ่ม   การอ่านทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการเรียนรู้ ระบบการทำงาน โครงสร้างของสมอง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมอง การอ่าน
                         - ช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์ และการเข้าสังคม รู้ใจเขาใจเรา รู้จักและเข้าใจตนเอง ผ่อนคลายความตึงเครียด
                         - ช่วยพัฒนาการเรียนรู้และสติปัญญา  การประมวลผลจากภาพที่เห็น เกิดทักษะในการเรียนของเด็ก มีความสามารถในการจำที่ดี ช่วยในการปรับตัวและลดปัญหาสุขภาพใจ
             การสร้างเด็กให้กลายเป็นนักอ่าน
1. อ่านเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นเพื่อเป็นแบบอย่าง
2. ฝึกอ่านให้คล่องแคล่ว ให้เด็กอ่านออกเสียงให้ฟังต่อหน้า บ่อยๆ ช่วยแนะนำ
3. สร้างคลังคำศัพท์ ฝึกเด็กให้คิดเชื่อมโยง คำศัพท์ที่เป็นหมวดหมู่ใกล้เคียง
4. ฝึกอ่านจับใจความ
5. สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ การอ่านไม่ควรเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อ

              ทุกคนมีส่วนช่วยที่จะสร้างเด็กเป็นนักอ่านโดยเริ่มเรียนรู้จากเด็กเล็ก เป็นการปลูกผังนิสัยรักการอ่านต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น