เป้าหมายหลัก

Week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  มหัศจรรย์นครน่านบ้านเรา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  Quarter 2  ภาคเรียนที่ 1 / 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและสิ่งที่ตนรู้และต้องการรู้โดยใช้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตน


Week
Input
Process
Output
Outcome
1

โจทย์เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key Questions :
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในการดูคลิปเรื่องความอุดมสมบูรณ์ ความแห้งแล้ง
-สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไรบ้าง
เครื่องมือคิด
Brainstoms :
-ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟัง
- ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้

ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ  เรื่อง  ความอุดมสมบูรณ์ ความแห้งแล้ง
-ครูกระตุ้นด้วยคำถาม”นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรดูคลิปวีดีโอ  เรื่อง  ความอุดมสมบูรณ์ ความแห้งแล้ง”
เชื่อม
-ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอวีดีโอ  เรื่อง  ความอุดมสมบูรณ์
ชง
-ครูให้นักเรียนดูคลิปตำนานเมืองน่าน
-ครูกระตุ้นด้วยคำถาม”นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรดูคลิปวีดีโอ  เรื่อง ตำนานเมืองน่าน
ชิ้นงาน
-วาดภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากรู้
-สรุปสิ่งที่เรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-การวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปเรื่อง  ความอุดมสมบูรณ์ ความแห้งแล้ง


ความรู้: เห็นความสำคัญ
ทักษะ:
ทักษะชีวิต: เลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณค่า
ทักษะการคิด: เห็นความแตกต่างระหว่างความอุดมสมบูรณ์ และความแห้งแล้ง
ทักษะการสื่อสาร: อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำอย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ: เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่าง
1
Card&Chart
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Think Pair Share
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
Blackboard Share ชื่อเรื่อง
Show and share : นำเสนอชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

เชื่อม
-นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิป
ชง
- นักเรียนวาดภาพนครน่านในอนาคตตามจินตนาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น