เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557วันที่ 17 สิงหาคม 2557              ในวันนี้ได้เข้าร่วมพิธีถอดบทเรียน กับครูแป้ง ครูฟ้า ครูแดง ครูทั้งสามท่านได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมด้วยเกมต่อชื่อผลไม้ โดยคิดชื่อผลไม้ในใจพูดต่อจากของเพื่อน เกมกระจกเงา  และเกมดาราหน้าจอ ผลที่ได้รับ ความสนุกสนาน ฝึกสมาธิ รู้จักการวางแผน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม ความมีน้ำใจ
                วันนี้พี่เอ๋ นำสาธิตการสอนจิตศึกษา โดยให้ผู้เข้าร่วมการอบรมรับกระดาษ สี เพื่อเขียนหรือวาดการแสดงตัวตนของตนเองเชิงบวก หลังจากนั้นเวียนรอบวงเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน และแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อเรื่องที่เขียนหรือที่วาด
                หลังจากนั้นครูทั้งสามท่านเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามปัญหาที่พบ  ครูแป้งสนทนาถึงขั้นการสอน ชง เชื่อม ใช้ และเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนแผนการเรียนรู้
                ก่อนเที่ยงผู้เข้าอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารจานเดียวกับอาหารกับข้าวพวกเราส่วนมากเลือกอาหารที่มีกับข้าวหลายๆอย่าง

             ภาคบ่าย AAR  สิ่งที่เรียนรู้กับครูอ้อน เรื่องเป้าหมายหลักของแผนการจัดการเรียนรู้แต่แต่ละสัปดาห์ ฝึกการนำแผนการจัดการเรียนรู้เข้าสู่บอล์กของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น