เป้าหมายหลัก

Week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมีการวางแผนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
Week
Input
Process
Output
Outcome
2

โจทย์:
วางแผนการเรียนรู้
Key Questions
นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้โครงงานใน Quarter นี้อย่างไร
เครื่องมือ
Brainstoms: การทำปฏิทินการเรียนรู้ Quarter ที่ 2
Mind Mapping : ก่อนการเรียนรู้
Walk Thinking: ปฏิทินการเรียนรู้
Show and share: นำเสนอชิ้นงาน

ชง:
-ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “รู้อะไรเกี่ยวกับจังหวัดน่าน และอยากเรียนรู้อะไร”
เชื่อม:
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
-แบ่งกลุ่ม นักเรียนเลือกสิ่งที่อยากรู้
-นำเสนอสิ่งที่อยากรู้
-ช่วยกันจัดหัวข้อเนื้อหาที่อยากเรียนรู้
-วิเคราะห์สรุปร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียน
-วางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้
ใช้:
- ทำปฏิทินการเรียนรู้
-นำเสนอผลงานครูเพิ่มเติม
-แบ่งกลุ่มเลือกสิ่งที่อยากรู้

ชิ้นงาน
-สิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
-ปฏิทินการเรียนรู้
-Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนการเรียนรู้
-สรุปสิ่งที่เรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน

ความรู้: นักเรียนเห็นภาพรวมที่จะศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดน่าน
ทักษะ: ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ทักษะการคิด:
-การคิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร: อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำอย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
-การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ:
-มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนมีความรับผิดชอบ อดทนเอาใจใส่ในการทำงาน
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองโดยปราศจากอคติ
-กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่างไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น