เป้าหมายหลัก

Week4

เป้าหมายรายสัปดาห์     นักเรียนมีแนวทางในการการศึกษาลักษณะภูมิประเทศ  แผนที่ ที่ตั้ง อาณาเขต สภาพแวดล้อมได้อย่างไร

Week
Input
Process
Output
Outcome
4


โจทย์ :
นักเรียนต้องการศึกษา ภูมิประเทศ  แผนที่ ที่ตั้ง อาณาเขต
สภาพแวดล้อม
  Key Questions
-นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหา พัฒนาพื้นที่ทำกินของจังหวัดน่านให้เหมาะต่อการทำการเกษตรอย่างไร
-เพราะเหตุใดจังหวัดน่านจึงประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง นักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
-จังหวัดน่านมีลักษณะภูมิศาสตร์อย่างไร
เครื่องมือ
-Round Rubin แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Mind Mapping ก่อนเรียนหลังเรียน
Show and share: นำเสนอชิ้นงาน

ชง:                                              -ดูคลิปข่าวความแห้งแล้งของจังหวัดน่านและฟังเรื่องเล่าจากครู                                    -ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดน่าน (พื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ที่ราบกลางจังหวัด )
เชื่อม:
-ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด”นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหา พัฒนา พื้นที่ทำกินของจังหวัดน่านให้เหมาะต่อการทำการเกษตรอย่างไร เพราะเหตุใด จังหวัดน่านจึงประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง นักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร”
-นักเรียนและครูร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ชง :-
-ครูและนักเรียนช่วยกันทบทวนเรื่องราวด้านภูมิประเทศ  แผนที่ สภาพแวดล้อม     ของจังหวัดน่าน
เชื่อม :
นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นเพื่อพูดคุยเสนอแนะเกี่ยวกับการออกศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิประเทศ  แผนที่ สภาพแวดล้อม     ของจังหวัดน่าน
-นักเรียน Show and Share:  แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนศึกษาให้ครูและเพื่อนฟัง
ใช้:
-นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง   ภูมิประเทศ  แผนที่ สภาพแวดล้อม  ของ
จังหวัดน่าน
เชื่อม:
-นักเรียนแบ่งกลุ่มนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ประวัติเมืองน่าน      ( ภูมิประเทศ  แผนที่  ที่ตั้ง ภูมิอากาศสภาพแวดล้อม     ของจังหวัดน่าน)ถ่ายทอดองค์ความรู้ลงสู่ชิ้นงานรูปแบบ  Mind  Mapping และวาดภาพแผนที่จังหวัดน่าน
 เชื่อม:
-นักเรียนทุกคนร่วม  Show and Share นำเสนอความคืบหน้าของงานและชิ้นงานให้ครูและเพื่อนๆฟัง
ชง:
  ครูกระตุ้นด้วยคำถาม”จากกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัย ข้อเสนอแนะอะไร”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนเขียนสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์และแลกเปลี่ยนความสงสัยจากการทำกิจกรรมร่วมกัน
              

-Mind Mapping 
 -ชาร์ตความรู้
-นิทาน
- การแสดงบทบาทสมมุติ
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ :
-รู้ภูมิประเทศ แผนที่ ที่ตั้งอาณาเขต
ทักษะ :ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ทักษะการคิด:
-การคิดวางแผนให้สอดคล้องของเนื้อหาและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
ทักษะการสื่อสาร: อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำอย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
-การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ:
-มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนมีความรับผิดชอบ
อดทนเอาใจใส่ในการทำงาน
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองโดยปราศจากอคติ
-กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ที่แตกต่าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น